Tafel

Bild

Benennung

Anzahl

Bestell-Nr.

6

ohne

  Getriebewellensatz mit Ketten, Bild 1-ld, 2-2m, 3-3c

1

2750 K 3

6

1

1 Getriebehauptwelle, vollständig

1

2750 K 1

6

1

Getriebehauptwelle, leer, ohne Bild, 1a und 1b

1

2754 K 4

6

1a

Duplexkettenrad, 3. Gang,17 Zähne

1

2544 K 7

6

1b

Duplexkettenrad, 4. Gang,19 Zähne

1

2544 K 10

6

1c

Ausgleichsscheibe 0,1 mm

nach

7314 K 69

6

1c

Ausgleichsscheibe 0,2 mm

Bedarf

7314 K 70

6

1d

Beilagscheibe 0,1 mm

nach

7314 K 61

6

1d

Beilagscheibe 0,2 mm

Bedarf

7314 K 62

6

2

Getriebenebenwelle

1

2754 K 2

6

2a

Anlaufscheibe 0,2 mm

nach

7434 K 18

6

2a

Anlaufscheibe 0,3 mm

Bedarf

7434 K 19

6

2b

Duplexkettenrad, 4.Gang,23 Zähne

1

2544 K 8

6

2c

Laufbüchse

1

7012 K 4

6

2d

Ausgleichsscheibe, Stärke A - E nach Bedarf:

4

7314 K 71

6

2d

A 1,5 mm, B 1,8 mm, C 1,9 mm, D 2,0 mm, E 2,1 mm

 

 

6

2e

Seegerring A 22 x 1,2

3

DIN 471

6

2f

Schaltklaue

2

2534 K 1

6

2g

Duplexkettenrad, 3. Gang, 25 Zähne

1

2544 K 11

6

2h

Laufbüchse

2

7012 K 3

6

2i

Duplexkettenrad, 2. Gang, 27 Zähne

1

2544 K 9

6

2j

Anlaufring, Stärke A - E nach Bedarf,
A 3,3 mm, B3,4 mm, C 3 5 mm, D 3 6 mm, E 3,7 mm

1

7432 K 1

6

2k

Duplexkettenrad, 1. Gang, 30 Zähne

1

2540 K 5

6

 

mit Laufbüchse, Bild 2 l

 

 

6

2l

Laufbüchse für 1. Gang

1

7012 K 2

6

2m

Distanzscheibe 0,5 mm

nach

7314 K 6

6

2m

Distanzscheibe 0,7 mm

Bedarf

7314 K 7

6

2m

Distanzscheibe 1,0 mm

 

7314 K 8

6

3

Duplex-Hülsenkette 1.Gang

1

2924 K 2

6

3a

Duplex-Hülsenkette 2.Gang

1

2924 K 3

6

3b

Duplex-Hülsenkette 3.Gang

1

2924 K 4

6

3c

Duplex-Hülsenkette 4.Gang

1

2924 K 5